ข่าวสารล่าสุด

การประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติวัฒนธรรมแห่งภูเขาหลิงหยิ่นซาน ครั้งที่ ๒
และการประชุมงานวิจัยเชิงปฏิบัติการกรณีศึกษา “บันทึกแห่งวัดหลิงหยิ่นซื่อ”
โดยจัดขึ้นที่วิทยาลัยพุทธศาสนา เมืองหางโจว

240428.jpeg

วันที่ ๑๘ เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.๒๐๒๒ มีการประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติวัฒนธรรมแห่งภูเขาหลิงหยิ่นซาน ครั้งที่ ๒ และการประชุมงานวิจัยเชิงปฏิบัติการกรณีศึกษา “บันทึกแห่งวัดหลิงหยิ่นซื่อ” โดยจัดขึ้นที่วิทยาลัยพุทธศาสนา เมืองหางโจว สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เกิดขึ้น การประชุมเสวนาวิชาการในครั้งนี้จึงได้ปรับเปลี่ยนมาใช้รูปแบบออนไลน์ร่วมกับออฟไลน์ โดยมีพระธรรมาจารย์กว่า ๔๐ รูป จากวงการพุทธศาสนาร่วมกับวงการวิชาการ ตัวแทนนักวิชาการ ตลอดจนพระสงฆ์ระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพุทธศาสนา เมืองหางโจว เข้าร่วมการประชุม

“สถาปัตยกรรมแห่งหลิงหยิ่น” เป็นหัวข้อหลักของการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ด้วยมีความหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้โอกาสนี้ส่งเสริมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนระหว่างกันของวงการพุทธศาสนากับวงการนักวิชาการ และเพื่อส่งเสริมการก่อสร้างวัดหลิงหยิ่นซื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจึงต้องผสมผสานร่วมกับนวัตกรรมสมัยใหม่ ทั้งในด้านรากฐานทางประวัติศาสตร์ การกำหนดกรอบของงาน วิธีการวิจัย และนโยบายด้านวัฒนธรรมเป็นต้น อาศัยวิธีการที่รอบด้านอย่างนี้ ทำให้สามารถเจาะลึกไปถึงแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งคุณค่าร่วมสมัยของการยกระดับการก่อสร้างและพัฒนาวัดหลิงหยิ่นซื่ออย่างคลอบคลุมและลึกล้ำ ทั้งยังเป็นการผลักดันวงการพุทธศาสนากับวงการวิชาการให้เกิดการศึกษาวิจัยและอภิปรายร่วมกัน ถึงเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในอนาคตของวัดหลิงหยิ่นซื่ออย่างรอบด้าน ทั้งในแง่มุมประวัติศาสตร์ ศิลปะ วรรณกรรม ศาสนวิทยา สังคมวิทยาเป็นต้น

 

932709.jpeg

การประชุมสัมมนาครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ภาคเช้าและภาคบ่าย โดยมีการกล่าวสุนทรพจน์พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ศาสตราจารย์หวงอี้ซวิน จากศูนย์วิจัยศาสนากับสังคมจีน มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ศาสตราจารย์เวินจินอวี้ จากสำนักวิจัยเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับพุทธศาสนาและศาสนวิทยา มหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งชาติจีน เป็นตัวแทนในนามนักวิชาการกล่าวสุนทรพจน์ ศาสตรจารย์ซิวเกาซิ่ง จากมหาวิทยาลัยจี้เหลียงแห่งชาติจีน จัดทำบทสรุปทางวิชาการ พระธรรมาจารย์ฮุ่ยกวน ได้กล่าวขอบคุณอย่างจริงใจต่อคณะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกท่านอีกครั้ง ท่านกล่าวว่า การประชุมงานวิจัยเชิงปฏิบัติในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการอภิปรายเรื่องของวัฒนธรรม “ภูเขาหลิงหยิ่นซาน” ซึ่งมีรูปแบบที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้น ทำให้มีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น เนื้อหาจึงเข้มข้นและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นด้วย ทั้งหมดนี้คือคุณูปการที่สำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผลงานวิจัยด้านสถาปัตยกรรมของวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว

 


579 人数