ข่าวสารล่าสุด

นิทรรศการอักษรศิลป์จิตรกรรมบนหน้าพัด ครั้งที่ ๔ 
ของสถาบันศิลปะแห่งวิทยาลัยพุทธศาสตร์เมืองหางโจว

0060LITtly4gtsvuh5f1zj30ok0i2jty.jpg

ในท่ามกลางฤดูร้อนอันแสนอบอ้าวนี้“จิตใจที่เยือกเย็นผ่องใสอยู่ใกล้แค่เอื้อม” นิทรรศการ

อักษรศิลป์จิตรกรรมบนหน้าพัด ครั้งที่ ๔ ของสถาบันศิลปะแห่งวิทยาลัยพุทธศาสตร์เมืองหาง

โจวได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ ๑๙ เดือนกรกฎาคมนี้โดยเปิดนิทรรศการให้

เข้าชมได้ที่หอธรรมฝ่าถังของวัดหลิงอิ่นซื่อ

0060LITtly4gtsvuh6ezbj30u00ruwh6.jpg

640-6.jpeg

พัดที่ถือไว้อยู่ในมือกับความดีงามที่กำเนิดมาจากใจ โบกพัดพลิ้วไหวสืบสานความดีงาม

แสดงออกถึงความดีงาม และทำให้ไปถึงความดีงามอันสูงสุด นอกจากพัดจะเป็นเครื่องมือ

นำพาลมเย็น ๆ มาสู่ผู้พัดแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นก็ยังเป็นของเล่นของสะสมที่นิยมพกติดตัวประจำ

กายของเหล่านักปราชญ์ นักประพันธ์ นักกวีผู้เป็นศิลปิน จนกลายเป็น “ของงามตามจารีตที่

สุภาพชนจีนนิยมซ่อนไว้ในแขนเสื้อ” เหล่านักลิปิศิลป์และจิตรกรทุกยุคทุกราชวงศ์ล้วนนิยม

ชมชอบศิลปะบนหน้าพัดทั้งสิ้น ในพื้นที่อันน้อยนิดที่ใกล้แค่เอื้อมนี้สื่อถึงความสามารถที่

มหัศจรรย์ยิ่ง ส่งอารมณ์ความรู้สึกให้แก่กัน เมื่อใดที่ศิลปินได้ตวัดพู่กันจุ่มน้ำหมึกเขียนอักษร

แนวตั้งบ้าง แนวนอนบ้าง เป็นภาพวาด บทประพันธ์รวมทั้งคำกลอน เมื่อนั้นก็ครบเครื่องสง่า

งามทั้งศาสตร์และศิลป

640-5.jpeg

ผลงานจิตรกรรมบนหน้าพัดทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ เป็นฝีมือของเหล่าพระนิสิต

สถาบันศิลปะแห่งวิทยาลัยพุทธศาสตร์เมืองหางโจว และเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน

ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบเฉพาะของการปฏิบัติทางพุทธศาสนาแบบจีน 

ท้ายที่สุดนี้ขอให้ท่านผู้เข้าชมได้ดื่มด่ำและเพลิดเพลินในขณะที่ชื่นชมศิลปะไปพร้อม ๆ กับการ

ได้รับอิสรภาพอันเยือกเย็นผ่องใสอีกส่วนหนึ่งด้วย

0060LITtly4gtsvuh99d4j30u00lcgoe.jpg


554 人数