ข่าวสารล่าสุด

เทศกาลประชุมธรรมอุลลัมพนะทักษิณานุประทาน พิธียกเครื่องถวายบูชาส่งต่อกัน
ประจำปีขาล ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว เสร็จสิ้นบริบูรณ์

157418.jpeg

ันที่ ๑๒ เดือนสิงหาคม ปีค.ศ. ๒๐๒๒ (วันพระจีน ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ปีขาล ตามปฏิทิน

จันทรคติจีน) เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่เวียนมาบรรจบครบรอบ ซึ่งก็คือวัน 

“เทศกาลอุลลัมพนะทักษิณานุประทาน” หรือที่เรียกกันว่าเป็น “วันพระพุทธเจ้าหรรษา” บ้าง

ก็เรียกว่า “วันตอบแทนพระคุณบิดามารดา”

ัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว เป็นวัดที่ปฏิ บัติตามหลักพุทธศาสนาโดยเคร่งครัด จึงจัดให้มี

กิจกรรมสวดมนต์ ถวายพุทธบูชา ถวายภัตตาหาร เครื่องสังฆทาน พร้อมทั้งของบริวารต่าง ๆ 

รวมทั้งงานทิ้งกระจาดเนื่องในวันเทศกาลอุลลัมพนะทักษิณานุประทาน ทั้งนี้ก็ เพื่ออุทิศบุญกุศล

ให้ กับเหล่าสรรพสัตว์ ในธรรมธาตุ ทุกท่านร่วมใจอธิษฐานให้ ชาวโลกและโลกใบนี้ สงบสุข

สถาพรสันติภาพนิรันดร์โดยพร้อมเพรียงกัน

529194.jpeg

ในพระสูตรอันเป็นพระดำรัสขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่อง “อุลลัมพนะ” กล่าวว่า “ผู้

ประพฤติ ธรรมมี เมตตากตัญญู ทุกท่านควรต้องบำเพ็ญกุศล เพื่อบิดามารดาผู้ให้กำเนิดตนใน

ชาตินี้ ชาติก่อน และในชาติอื่น ๆ อีก ๗ ชาติ ในวันที่ ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ซึ่งเป็นวันพระพุทธเจ้า

หรรษา เป็นวันมหาปวารณาตนของพระสงฆ์ จงนำเอาภัตตาหารนานาชนิดบรรจุไว้ในขันอุ

ลลัมพนะแล้ว นำถวายแก่พระสงฆ์ผู้ปวารณาตนที่มาจากทิศทั้งสิบ ตั้งความปรารถนาอุทิศให้

บิดามารดาในชาติปัจจุบัน ขอให้ ท่านมีอายุยืนนับร้อยปี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ปราศจาก

ความเดือดเนื้อร้อนใจเป็นประการต่าง ๆ ตลอดจนบิดามารดาทั้ง ๗ ภพชาติ ก็ ขอให้ได้พ้นทุกข์ภัยจากการเป็นเปรต ได้ ไปบังเกิดในภพมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย มีความสุขสันต์ ตลอด

อนันตกาล”

เนื่องในเทศกาลอุลลัมพนะทักษิณานุประทานนี้ บุญใดอันสำเร็จขึ้นจากการถวายพุทธบูชา ขอ

อธิษฐานแผ่ ไปถึ งผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันให้ เพิ่มพูนบุญและปัญญาวัฒนา มีอายุยืนนาน 

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ส่วนผู้ ที่ ละโลกนี้ไปแล้วก็ขอให้ได้ไปอุบัติยังแดนวิศุทธิภูมิพุทธเกษตร 

ให้ มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาจากพระอมิตาภพุทธเจ้า ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลอันเกิดจาก

การถวายพุทธบูชา ถวายเครื่องสังฆทาน และทิ้งกระจาดทั้งหลายเหล่านี้ จงเป็นพลวปัจจัย

เกื้อหนุนให้ บิดามารดานับชาติไม่ถ้วนของพวกเราทั้งหลาย ตลอดจนเหล่าสรรพสัตว์ทั้งปวงให้

ได้ประสบกับความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ขออุทิ ศให้ไปโดยไม่มี ส่วนเหลือกับผู้ ใดที่ มีส่วน

ร่วมอนุโมทนากับงานประชุมธรรมในครั้งนี้ ทั้งหมด จงพ้นเคราะห์พ้นภัย เพิ่มพูนบุญและ

ปัญญาวัฒนาเทอญ


498 人数