ข่าวสารล่าสุด

เปิดการประชุมงานพิจารณาและประเมิน “อาจารย์ชั้นเลิศ”
ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว

640.jpeg

วันที่ ๑๒ เดือนตุลาคม เปิดการประชุมงานพิจารณาและประเมิน “อาจารย์

ชั้นเลิศ” ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว 

คุณโหลวเจี้ยนเทา อธิบดีกรมศาสนาขั้น ๑ คณะกรรมการศาสนาชาติพันธุ์ระดับ

มณฑลเจ้อเจียง และคุณเว่ยเวย นักวิจัยศาสนาระดับ ๓ ขั้น ๓ เข้าร่วมการประชุม

เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังมี พระธรรมาจารย์กวงเฉวียน ประธาน

คณะกรรมการการศึกษาอบรม และประธานพุทธสมาคมมณฑลเจ้อเจียง พระธรรมา

จารย์เสี้ยนจง รองประธานคณะกรรมการการศึกษาอบรม และรองประธานพุทธ

สมาคมมณฑลเจ้อเจียง คุณจินซิ่งเสียง หัวหน้าเลขาธิการพุทธสมาคมมณฑลเจ้อเจียง 

ตลอดจนสมาชิกคณะกรรมการพิจารณาและประเมิน กับสมาชิกคณะกรรมการ

การศึกษาอบรมพุทธสมาคมมณฑลเจ้อเจียง เข้าร่วมงานเปิดการประชุมงาน

พิจารณาและประเมิน “อาจารย์ชั้นเลิศ” ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในมณฑล

เจ้อเจียง โดยมีพระธรรมจารย์กวงเฉวียนเป็นประธานในการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ สำหรับผู้สมัคร “อาจารย์ชั้นเลิศ” ที่แนะนำโดยวิทยาลัย

และมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาต่าง ๆ ในมณฑลเจ้อเจียง จะได้รับการคัดเลือก

และพิจารณาผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็น

เอกฉันท์ แล้ว จะรายงานให้ คณะกรรมการศาสนาชาติพันธุ์ระดับมณฑลเจ้อเจียงรับทราบต่อไป เมื่อคณะกรรมการศาสนาชาติพันธุ์ระดับมณฑลเจ้อเจียงรับรองแล้ว

จากนั้นจะส่งรายงานสถานการณ์ การสมัคร “อาจารย์ชั้นเลิศ” หน่วยงานการ

คัดเลือก กระบวนการคัดเลือก แนะนำผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก ประกาศผลการ

คัดเลือกสู่สาธารณะชน และจัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อรายงานต่อ

สมาคมพุทธศาสนาจีน

640-1.jpeg

ในการประชุมนี้ พระธรรมาจารย์กวงเฉวียนชี้ให้เห็นว่า อาจารย์ของวิทยาลัย

และมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาในมณฑลของเรามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา

กิจการการศึกษาพุทธศาสนาในเจ้อเจียง อีกทั้งยังได้ ผลิตพระสงฆ์ ที่ มีทักษะความรู้

ความสามารถเป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ ขั้นตอนต่อไปจึงต้องเสริมสร้างการแลกเปลี่ยน

ซึ่งกันและกันระหว่างวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาในทุกมณฑลอย่าง

ต่อเนื่อง ด้วยการจัดสัมมนาวิชาการ เสริมสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน และ

ค้นหารูปแบบใหม่สำหรับการพัฒนาวิทยาลั ยและมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกัน

จำเป็นต้องดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ศาสนาในมณฑลของเราต่อไป การจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ สำหรับอาจารย์ ผู้ทำ

หน้าที่สอนพุทธศาสนา รวมทั้งการฝึกอบรมแบบหมุนเวียนใน ๓ ระดับ ได้แก่ อำเภอ

เมือง และมณฑล ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ มอบความมั่นคงให้แก่อาจารย์ผู้มีกำลัง

ความสามารถ


846 人数