ข่าวสารล่าสุด

เฉลิมฉลองวันประสูติพระโภชนปาลโพธิสัตว์ น้อมส่งเทพเจ้าเตาไฟ ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว

640-3.jpeg

วันที่ 23 เดือน 12 ปีขาล ตามปฏิทินจันทรคติจีน เป็นวันครบรอบวันเฉลิมฉลองการประสูติ ของพระโภชนปาลโพธิสัตว์ เวลาพลบค่ําประมาณ 18.15 น. คณะสงฆ์มาชุมนุมกันจากทั่วทุกสารทิศ ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว เพื่อเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สรรเสริญพระโภชนปาลโพธิสัตว์ โดยพร้อมเพรียงกัน ขอผลานิสงส์แห่งการบูชาคุณอันประเสริฐนี้ จงเป็นพลวปัจจัยให้ฟ้าฝนตกต้อง ตามฤดูกาล โรคระบาดระงับดับสิ้น ปราศจากการศึกสงคราม ประเทศชาติอุดมสมบูรณ์ ประชาชนอยู่ เย็นเป็นสุข สังคมสมานฉันท์สามัคคี วัดวาอารามเจริญรุ่งเรือง เป็นพลังขับเคลื่อนพระธรรมจักรตลอด กาล ให้พุทธสุริยันส่องแสงโปรดปวงชน

640-2.jpeg

ในพุทธศาสนา พระโภชนปาลโพธิสัตว์ก็คือพระมหาอารยกินนรราชโพธิสัตว์ และในความเชื่อ ชาวบ้านนิยมเรียกท่านว่า เทพเจ้าเตาไฟ หรือเจ้าเตา มีหน้าที่หลักในการดูแลอาหารเจให้กับคณะ สงฆ์ตามวัดวาอารามต่าง ๆ ของพุทธศาสนา รวมทั้งคุ้มครองวัดวาอารามทั้งหลายให้อยู่ร่วมเย็นเป็น สุข จึงเป็นเทพพระธรรมบาลฝ่ายกุศลที่สําคัญอย่างยิ่งองค์ในพุทธศาสนา

640.jpeg

วันเฉลิมฉลองการประสูติของพระโภชนปาลโพธิสัตว์ตรงกับวันที่ 23 เดือน 12 ตามปฏิทิน

จันทรคติจีน ในประเพณีดั้งเดิมของจีน บางครั้งก็เรียกว่าเป็น “วันตรุษจีนเล็ก” คือวันที่ชาวบ้านจะ ทําความสะอาดฝุ่นในบ้าน และสักการะเทพเจ้าเตาไฟ (ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์) บางครั้งก็เรียกว่า วัน ขอบคุณเทพเจ้าเตาไฟ เทศกาลสักการะเทพเจ้าเตาไฟ เทศกาลเจ้าเตา หรือวันไหว้เทพเจ้าเตาไฟ สําหรับประเพณีนิยมในวัดวาอารามต่าง ๆ มักจะสร้างรูปเคารพ หรือรูปวาดของเทพเจ้าเตาไฟ และ พระโภชนปาลโพธิสัตว์ไว้ในหอฉันหรือโรงครัว พระโภชนปาลโพธิสัตว์จึงกลายเป็นเทพเจ้าเตาไฟใน วิถีความเชื่อแบบชาวบ้าน รวมทั้งกลายเป็นผู้พิทักษ์แห่งครัวเรือนของคนธรรมดาทั่วไป ท่านจึงเป็นผู้ มอบความผาสุกให้แก่สรรพสัตว์อย่างแท้จริง


709 人数