ข่าวสารล่าสุด

คติธรรม พระอาจารย์จีนกวงเฉวียนมหาเถระ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว เนื่องในวันตรุษจีน 
ประจำปีเถาะ

d439b6003af33a87fd46700e596d75335343b5b3.jpeg@f_auto.jpg

ัศมีอนันต์ สว่างไสวตลอดคืนวันสิ้นปี

บุปผาแห่งปัญญาเบ่งบานยามตรุษจีน

เนื่องในโอกาสวันตรุษจีน ประจำปีเถาะ ที่กำลังจะมาเยือน อาตมาพระกวงเฉวียน วัดหลิงหยิ่นซื่อ 

เมืองหางโจว ขอเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว กล่าวอำนวยพรแก่เพื่อน ๆ 

จากทุกสาขาอาชีพ เหล่ากัลยาณมิตรทุกท่าน และชาวจีนโพ้นทะเลทั้งหมด ให้ปีใหม่นี้ บังเกิดสิริ มงคล 

อุดมบุญ เพิ่มพูลปัญญา

4246F7B13D691375CCCECBE4326FB1BA058CFE71_size59_w680_h619.jpg

เทศกาลตรุษจีนเป็นประเพณี ดั้ งเดิมที่สำคั ญที่สุดของชาวจีน แฝงไปด้ วยความหมายที่ลึกซึ้ง คือ

ความสุขที่ได้จากการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของคนในครอบครัว อำนวยพรให้แก่กันและกัน และ

ต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกัน บรรจุ ความทรงจำและความรู้สึกร่วมของชนชาติ จีนทั้งหมดไว้เป็นหนึ่งเดียว

สำหรับชาวจีนแล้ว วันตรุษจีนเป็นเทศกาลที่มีรูปแบบพิธีกรรมมากที่สุด ความวุ่นวายและความ

ยากลำบากจากการงานตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ในระหว่างช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ จะได้ ผ่อนคลายร่างกาย

และจิตใจ 

เมื่อได้ รับประทานอาหารแห่งความสามัคคี เพียงมื้อเดียว 

ก็รู้สึกถึงความอบอุ่นของ

ครอบครั ว นอกจากนี้ ยังมีคณะสาธุชนจำนวนมหาศาล นิยมไปวัดเพื่อจุดธูปเทียนบูชาพระ ด้วยความเคารพรั ก สำนึกรู้พระคุณ และด้วยจิตศรัทธาอย่างแรงกล้า แสดงออกถึงความรู้สึกที่เรียบง่าย ต้อนรั บ

ปีใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง

0824ab18972bd407f8dba68a1517f85a0eb309d6.jpeg@f_auto.jpeg

3 ปี ที่ผ่านมา พวกเราทุกคนต้องเผชิญกับภาวะโรคระบาดที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงอัน

ปราศจากความแน่นอน การดำเนินชีวิตของแต่ ละคนนั้นไม่ใช่ สิ่งที่ ทำได้โดยง่ายเลย ในที่สุดปีนี้พวกเรา

ก็ได้ จัดเทศกาลตรุษจีนเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ

ควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดแล้ว ทำให้รู้สึกตื่นเต้น และรับรู้ถึ งพลังแห่งการฟื้นฟู เทศกาลตรุษจีน

ที่มีชีวิตชีวาและเงียบสงบจะช่วยขจัดหมอกควันในใจของพวกเรา โอบกอดวันใหม่ของพรุ่งนี้ ที่สดใส

เสียงแห่งพระพรหมน่ารื่นรมย์ฉลองยุครุ่งโรจน์

ดาวแห่งเดือนคุณธรรมปรากฏบังเกิดมหาสิริมงคล

ีใหม่คือปีเถาะที่กำลังมาเยือนนี้ ขอให้พวกเราทั้งหมดก้าวข้ามปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปด้วยดี ขยัน

ขันแข็งให้เต็มที่ ยึดมั่นปณิ ธานที่ได้ตั้ งความปรารถนาไว้ กระทำแต่ ความดีงาม และก้าวไปข้างหน้า

อย่างห้าวหาญ

ขอให้พวกเราอธิษฐานพร้อมกันดังนี้ 

ขอให้โลกนี้ สงบสุขสถาพร ประเทศชาติรุ่งเรื องวัฒนา

ประชาชนอยู่ร่ มเย็นเป็นสุข อุดมโชคลาภวาสนาสถาพร


660 人数