ข่าวสารล่าสุด

สวัสดีปีใหม่จีน ถวายพุทธบูชาและเทวตาพลี ประจําปีเถาะ ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว

640.jpeg

อธิษฐานให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล ประเทศชาติเจริญมั่นคง ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

วันท่ี 30 เดือนมกราคม ปี ค.ศ.2023 ที่ผ่านมา ตรงกับวันที่ 9 เดือน 1 ปีเถาะ ตามปฏิทิน จันทรคติจีน เป็นวันคล้ายวันเทวสมภพของพระอินทร์หรือท้าวสักกะ คือเทวราชผู้เป็นใหญ่แห่ง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และเป็นพระธรรมบาลในพุทธศาสนา ทางวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว ได้จัดให้มี พิธีสวัสดีปีใหม่จีน ถวายพุทธบูชาและเทวตาพลี ประจําปีเถาะ เพ่ืออธิษฐานขอพรให้พุทธบารมีรักษา เทวดาทั้งหลายคุ้มครอง ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองพัฒนา ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

640-2.jpeg

เร่ิมประกอบพิธีถวายพุทธบูชาและเทวตาพลีในเวลาตี 4 คณะสงฆ์ทุกรูปที่จําพรรษาอยู่ในวัด ได้มาชุมนุมกัน ณ พระมหาวีรรัตนวิหาร ด้วยอาการสํารวมในอิริยาบถและมีความสง่างามน่าเลื่อมใส พระอาจารย์จีนกวงเฉวียนมหาเถระ เจ้าอาวาสวัดหลิงหย่ินซื่อ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระ แสดงพระธรรมเทศนา และประพรมน้ําพระพุทธมนต์อันบริสุทธ์ิรอบมณฑลพิธี

640-3.jpeg

พุทธบริษัทร่วมกันสาธยายพระธรรมคําสอน และธารณีต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในมนต์พิธีเทวตา พลี (มนต์กงจูเทียน) ทําให้บรรยากาศในพิธีนี้เต็มไปด้วยเสียงสวดมนต์อันไพเราะราวกับเสียงของ พระพรหมเทพที่ดังกังวาน มีการอัญเชิญพระรัตนตรัยตลอดจนเทวดาทั้งหลายผู้ประเสริฐให้เสด็จ มายังมณฑลพิธี และเมตตารับเครื่องสักการะต่าง ๆ ด้วยอานิสงส์อันเป็นเลิศของการบูชาพระพุทธ องค์และพระธรรมบาลทั้งหลาย ขอตั้งจิตอารธนาพระธรรมบาลทั้งหลายในทศทิศ ผู้เป็นพุทธมามกะ จงปกป้องรักษาพระสัทธรรม เมตตาระลึกถึงสรรพสัตว์ ส่งเสริมความดีงาม ยับยั้งความชั่วร้าย คุ้มครองประเทศชาติให้สงบสุขสถาพร


91 人数