ข่าวสารล่าสุด

การสอบวิชาชีพครูแบบรวมศูนย์สำหรับบุคคลากรผู้สอนพุทธศาสนาในมณฑลเจ้อเจียง 
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

640-2.jpeg

วันที่ 13 - 14 เดือนกุมพาพันธ์ ปีค.ศ. 2023 ที่ผ่านมา การสอบวิชาชีพครูแบบรวมศูนย์สำหรับบุคคลากรผู้สอนพุทธศาสนาในมณฑลเจ้อเจียง สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

การสอบแบบรวมศูนย์ในครั้งนี้ ใช้ข้อสอบกลางที่ดำเนินการตามข้อกำหนดของคณะกรรมาการชาติพันธุ์และศาสนาประจำมณฑลว่าด้วยเรื่อง “ประกาศเกี่ยวกับการทำงานที่ดีด้านการศึกษาสำหรับบุคคลากรผู้สอนพุทธศาสนาในมณฑลเจ้อเจียง” พุทธสมาคมประจำมณฑลมีหน้าที่ช่วยเหลือในการดำเนินการจัดทำสถิติข้อมูลการลงทะเบียนของผู้สมัครเข้าสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง และประสานงานกับคณะกรรมาการชาติพันธุ์และศาสนาประจำมณฑล วิทยาลัยพุทธศาสตร์จีน ได้แก่ วิทยาลัยแห่งเขาผู่ถัวซาน กับวิทยาลัยพุทธศาสตร์ มณฑลเจ้อเจียง ได้แก่ วิทยาลัยพุทธศาสตร์พระไมเตรยะ และวิทยาลัยพุทธศาสตร์ เมืองหางโจว ทำหน้าที่ร่วมกันออกแบบข้อสอบทั้งหมดจนเสร็จสมบูรณ์ ทั้งยังจัดตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อประสานงานการลงทะเบียนของผู้สมัคร จัดการสอบ ตรวจข้อสอบ คำนวณคะแนน ประกาศผล ตลอดจนงานอื่น ๆ

640.jpeg

สถานที่จัดให้มีการสอบในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์ เมืองหางโจว และมีวิชาสอบทั้งสิ้น 3 วิชา ได้แก่ นโยบายกับกฎระเบียบทางการเมืองและศาสนา ความรู้ทั่วไปในการศึกษาพุทธศาสนา และนิรุกติศาสตร์  ผู้สอบผ่านคะแนนรวมตามเกณฑ์ จะได้รับการบรรจุเข้าในวิทยาลัยพุทธศาสนาตามความสมัครใจ และจัดสรรตามความเหมาะสม การสอบแบบรวมศูนย์จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรผู้สอนพุทธศาสนาในมณฑลของเรา


720 人数