ข่าวสารล่าสุด

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว เนื่องในวันประสูติของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (กวนอิม) วันที่ 19 เดือน 2 ปีเถาะ

160198.jpeg

วันที่ 10 เดือนมีนาคม ปีค.ศ. 2023 ที่ผ่านมา ตรงกับวันที่ 19 เดือน 2 ปีเถาะ ตามปฏิทิน จันทรคติจีน เป็นวันประสูติของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว ได้จัดพิธี แสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยอาราธนาพระอาจารย์กวงเฉวียนมหาเถระ เจ้าอาวาสวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมตตามอบไตรสรณาคมน์ให้แก่พุทธศาสนิกชน

เวลาเช้า 9 นาฬิกา พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ตัวแทน พุทธศาสนิกชนนิมนต์พระอาจารย์กวงเฉวียนมหาเถระมาเป็นประธานในพิธี พระอาจารย์จุดธูปเทียน ถวายดอกไม้บูชาพระพุทธองค์ จากนั้นขึ้นนั่งบนสิงหธรรมาสน์ ผู้แสดงตนเป็นพุทธมามกะสํารวมจิต มั่นคงกราบสักการะพระอาจารย์เพื่อขอรับไตรสรณาคมน์

363661.jpeg

พระอาจารย์กวงเฉวียนมหาเถระกล่าวอธิบายความหมายของพระรัตนตรัยและการธํารงรักษา พระรัตนตรัยอย่างละเอียด รวมทั้งความหมายที่ลึกซึ้งของความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระรัตนตรัย ให้แก่คณะสาธุชนผู้ประสงค์แสดงตนเป็นพุทธมามกะ พระอาจารย์นําทุกท่านให้ตั้งจิตร่วมกันน้อม อัญเชญิ พระรัตนตรัยปวงเทพธรรมบาลและพญานาคให้แผ่พระรัศมีมาเป็นประจักษ์พยานในการรับ ไตรสรณาคมน์ ตั้งจิตขอขมาในกรรมชั่วที่ได้กระทํามาตั้งแต่กัลป์อันปราศจากจุดเริ่มต้น ทั้งทางกาย วาจา และใจ เมื่อได้ขมากรรมเสร็จสิ้น พระอาจารย์กวงเฉวียนมหาเถระจึงมอบไตรสรณาคมน์ให้แก่ผู้ ปฏิญาณตน เมื่อรับไตรสรณาคมน์ครบ 3 จบแล้ว ก็เปรียบเสมือนมีไตรณาคมน์ประทับอยู่ในจิต และ ให้กล่าวคําตั้งมหายานจตุรปณิธานว่า “สรรพสัตว์ไร้พรมแดน ข้าพเจ้าจักโปรดให้หมดสิ้น กิเลสไม่ สิ้นสุด ข้าพเจ้าจักตัดให้หมดสิ้น ประตูสู่ธรรมไม่มีประมาณ ข้าพเจ้าจักศึกษาให้หมดสิ้น พุทธมรรค อันสูงสุดไร้ใดเปรียบ ข้าพเจ้าจักสําเร็จให้จงได้” พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะในครั้งนี้จัดขึ้นตามพุทธ ระเบียบทุกประการครบถ้วยสมบูรณ์ พระมหาเถระและพระอาจารย์ผู้ประกอบพิธีทุกรูปได้เมตตา แสดงธรรมขับร้องพุทธมนต์ด้วยความไพเราะ จนทําให้มหาชนทุกท่านรู้สึกถึงพลังแห่งพรของพระ รัตนตรัยในทศทิศ ร่วมกันสวดคาถาอุทิศให้แก่สรรพสัตว์เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนี้โดยบริบูรณ์

325076.jpeg

ทางวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจวจะจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะในทุกวันสําคัญของพระอว โลกิเตศวรโพธิสัตว์ ได้แก่ วันที่ 19 เดือน 2 ตามปฏิทินจันทรคติจีน (เป็นวันประสูติของพระอวโลกิเต ศวรโพธิสัตว์) วันที่ 19 เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติจีน (เป็นวันสําเร็จธรรมของพระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์) วันที่ 19 เดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติจีน (เป็นวันออกผนวชของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์)

472116.jpeg


132 人数