ข่าวสารล่าสุด

โครงการนำคณะศิษยานุศิษย์ผู้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ
กลับมาศึกษาและปฏิบัติตามพระปริยัติธรรม ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ ระยะที่ ๑ ประจำปีมะโรง

640-7.jpeg

ตั้งแต่วันที่ ๘ ถึงวันที่ ๑๑ เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทางวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว ได้จัดงานแรกของ

ปีมะโรง เพื่อนำฆราวาสผู้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะกลับเข้าวัดเพื่อศึกษาและปฏิบัติตามพระปริยัติ

ธรรม โดยมีนักศึกษามากกว่า ๑๕๐ ชีวิตเข้าร่วมปฏิบัติหมู่ภายในวัด เพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับพระรัตนตรัย 

ปล่อยวางภาระต่าง ๆ และพากเพียรศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งขรัด

640-1.jpeg

พระธรรมาจารย์แนะนำพุทธระเบียบให้กับคณะนักศึกษา

640-2.jpeg

แบ่งกลุ่มกันไปตามพระวิหารต่าง ๆ เพื่อถวายเครื่องหอม ดวงประทีป และน้ำ ในเวลาเช้าตรู่ของทุก

วัน

640-4.jpeg

พระธรรมาจารย์กำลังนำคณะนักศึกษาเดินจงกรมไปหอฉัน

640-5.jpeg

ทุกคนเข้าแถวพร้อมกันในยามค่ำ เพื่อรับฟังเสียงระฆังกับคาถาเคาะระฆัง ณ หอระฆังของวัด

ขณะที่ได้สัมผัสวิถีชีวิตภายในวัดที่มีเสียงระฆังกับเสียงกลองในทุกเช้าค่ำ ทางวัดหลิงหยิ่นซื่อจัดให้

คณะนักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมายและหลากหลาย เพื่อให้คณะนักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักพระปริยัติธรรม อาทิเช่น การฟังพระธรรมจากพระคัมภีร์ การรักษาอุโบสถศีล หรือ

ศีล ๘ การสาธยายพระสูตร ตลอดจนการคัดลอกพระสูตรเป็นต้น

640-6.jpeg

ตั้งแต่วันที่ ๙ ถึง ๑๐ พระธรรมาจารย์ถงรุ่นได้บรรยายธรรมในหัวข้อ “ความหมายของการประกาศ

ตนเป็นพุทธมามกะ” และ “อธิบายความหมายเบื้องต้นของปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร” ตามลำดับ 

เมื่อพระอาจารย์แนะนำความวิเศษมหัศจรรย์ของพระรัตนตรัยให้กับทุกท่านได้รับฟังแล้ว ท่านก็ได้

อธิบายความหมายของการมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ พร้อมทั้งสารัตถะสำคัญซึ่งเป็นหัวใจหลักของ

สุญญตากับปฏิจจสมุปบาทในพุทธธรรมมหายาน

640-8.jpeg

ช่วงบ่ายของวันที่ ๙ พระธรรมาจารย์เซี่ยงเหลียนได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาศีล ๘ ข้อต่าง 

ๆ พร้อมเจตนารมณ์ของการบัญญัติศีล และข้อควรระวังในการถือศีล ๘ พระอาจารย์เมตตาตอบทุก

คำถามของทุกคนด้วยความอดทน พร้อมกันนี้ ท่านยังได้นำคณะนักศึกษาตั้งใจขอขมากรรมในตอนค่ำ 

เพื่อชำระกายใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสมาทานศีล ๘ ในวันรุ่งขึ้น

640-10.jpeg

เช้าของวันที่ ๑๐ ทุกท่านพร้อมใจกันอาราธนาพระธรรมาจารย์หุ่ยฉวนเป็นผู้ให้ศีล ๘ พระอาจารย์

เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระ และนำทุกท่านประกอบพิธีตามลำดับดังนี้ คือ เริ่มแนะนำศีล 

อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นพยายานในพิธี ร่วมกันตั้งจิตขมากรรม ถามอันตรายิกธรรมสำหรับอุโบสถ

ศีล มอบสรณะในพระรัตนตรัย บอกลักษณะของศีล และร่วมกันตั้งสัจอธิษฐานเป็นการปฏิญาณตน 

คณะนักศึกษาจึงได้รับศีลครบถ้วนถูกต้องตามพระธรรมวินัยทุกประการ

640-11.jpeg

ร่วมกันสวดภาวนา “บทสมันตมุขของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ในสัทธรรมปุณฑรีกสูตร”

640-13.jpeg

คัดลอก “พระคัมภีร์ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร” ด้วยความเคารพ

640-9.jpeg

หลังรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในวันที่ ๑๑ กิจกรรมดังกล่าวใกล้สิ้นสุดลง จึงเป็นช่วงเวลา

แห่งการแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติธรรม ทุกคนได้รับชมคลิปวิดีโอภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ

กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักศึกษาจำนวนมากกระตือรือร้นที่จะขึ้นมาบนเวที เพื่อแบ่งปันประสบการณ์

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้กับทุกคน แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติธรรม และการนำพุทธธรรมมาปรับ

ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมถ่ายทอดแนวคิดเรื่อง “ความเห็นอกเห็นใจ ความอดทน และความกตัญญู

รู้คุณ” ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ให้กับผู้คนรอบข้างมากยิ่งขึ้น


640-3.jpeg

หลังจากผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดที่ผ่านมา ภายใต้การดูแลด้วยความเมตตากรุณาของท่านเจ้าอาวาส 

คือ พระอาจารย์จีนกวงเฉวียนมหาเถระ ทำให้วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว สามารถทำการฝึกอบรม

สำหรับฆราวาสที่ประกาศตนเป็นพุทธมามกะกลับมาสู่สถานการณ์ปกติ กิจกรรมการกลับวัดมา

ปฏิบัติธรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฆราวาสที่ประกาศตนเป็นพุทธมามกะแล้ว ได้กลับมาเรียนรู้

พุทธรรมผ่านคาบเรียนวิชาพุทธศาสนากับการใช้ชีวิตอยู่ภายในวัด ซึ่งมีส่วนช่วยให้ฆราวาสที่มาเข้า

ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดสัมมาทิฐิหรือมุมมองที่ถูกต้อง และได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่าง

ถูกต้องตามหลักการทั้งปวง


153 人数