ข่าวสารล่าสุด

วันที่ ๑๙ เดือน ๒ วันประสูติของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ 
งานประชุมธรรมเพื่อประกาศตนเป็นพุทธมามกะ ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว

640-2.jpeg

วันที่ ๒๘ เดือนมีนาคมที่ผ่านมา คือวันที่ ๑๙ เดือน ๒ ปีมะโรงตามปฏิทินจันทรคติจีน ตรงกับวัน

คล้ายวันประสูติของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว จึงได้จัดงานประชุมธรรม

เพื่อประกาศตนเป็นพุทธมามกะ โดยกราบอาราธนาพระอาจารย์จีนกวงเฉวียนมหาเถระมอบไตร

สรณาคมน์ให้กับคณะสาธุชน

640.jpeg

ช่วงเช้าเวลา ๘.๐๐ น. คณะฆราวาสผู้ปวารณาประกาศตนเป็นพุทธมามกะ จำนวน ๔๐๐ กว่าคน 

เข้าแถวอย่างพร้อมเพรียงกันหน้าศาลาชี้ตรงของวัดหลิงหยิ่นซื่อ พิธีประชุมธรรมเพื่อประกาศตนเป็น

พุทธมามกะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ พระอาจารย์นำตัวแทนคณะสาธุชนไปกราบอาราธนาพระ

อาจารย์จีนกวงเฉวียนมหาเถระมาเป็นประธานในพิธี คณะศิษย์ตั้งจิตสำรวมใจเป็นสัมมาสติ พนมมือ

อาราธนาพระรัตนตรัยผู้สถิตอยู่เสมอในทศทิศ ให้เสด็จมาเยือนงานประชุมธรรมนี้ และตั้งใจสำนึก

บาปความผิดที่ตนนั้น ได้กระทำมาตลอดกัลป์ซึ่งไร้จุดเริ่มต้น เมื่อขมากรรมเสร็จแล้ว พระอาจารย์จี

นกวงเฉวียนจึงมอบไตรสรณาคมน์ให้กับผู้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะทุกท่าน เมื่อสวดไตร

สรณาคมน์ครบ ๓ จบแล้ว ก็เป็นการรับสรณะอันสมบูรณ์มารักษาไว้ในใจ เป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์

แห่งการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไว้ในตน และเป็นการตั้งโพธิจิตด้วยปณิธานที่ยิ่งใหญ่ งานประชุมธรรม

นี้ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีแล้ว ด้วยความบริสุทธิ์ตามครรลองแห่งพระธรรม งดงามน่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง 

ธรรมปีติได้บริบูรณ์แก่มหาชนในที่ประชุมนี้ ความสุขแห่งศรัทธาที่ลุ่มลึกเกิดขึ้นแล้วกับมหาชน


153 人数