ข่าวสารล่าสุด

เสร็จสิ้นกิจกรรมเชิญชวนคณะศิษย์กลับวัดบำเพ็ญธรรม วาระที่ ๒ ประจำปีมะโรง 
ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว

640-1.jpeg

วันที่ ๑๒ - ๑๕ เดือนเมษายนที่ผ่านมา วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนคณะ

ศิษย์กลับวัดบำเพ็ญธรรม วาระที่ ๒ ประจำปีมะโรง และมีชาววัดเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยพร้อม

เพียงกันจำนวนกว่า ๘๐ ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสามัคคีภายในวัด ทำให้ชาวพุทธได้

ใกล้ชิดกับพระรัตนตรัย เพื่อฝึกฝนเรียนรู้การปล่อยวางและปฏิบัติธรรมด้วยความเพียร

640-3.jpeg

ในวันที่ ๑๔ หลังรับประทานอาหารเช้าตามธรรมเนียมมหายานร่วมกันแล้ว พระอาจารย์นำผู้ศึกษา

ธรรมทุกคนแบ่งกลุ่มกันไปตามวิหารและศาลาต่าง ๆ เพื่อถวายเครื่องหอมพร้อมถวายดวงประทีป

640.jpeg

ในวันที่ ๑๔ หลังรับประทานอาหารเช้าตามธรรมเนียมมหายานร่วมกันแล้ว พระอาจารย์นำผู้ศึกษา

ธรรมทุกคนแบ่งกลุ่มกันไปตามวิหารและศาลาต่าง ๆ เพื่อถวายเครื่องหอมพร้อมถวายดวงประทีป

เช้าของวันที่ ๑๔ เวลา ๘.๔๕ น. พิธี สมาทานศีลอุโบสถได้เริ่มต้นขึ้น พระอาจารย์หุ่ยฉือเป็นประธาน

จุดเครื่องหอมถวายในพิธี พระอาจารย์ได้ประกอบพิธีให้กับคณะศิษย์ที่ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ

แล้ว ตามระเบียบการในพิธี สมาทานศีลอุโบสถ ตั้งแต่การต้อนรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การอธิบายความหมาย

ของพิธีเบื้องต้น การอัญเชิญพระอริยเจ้าทั้งปวง การตั้งจิตอธิษฐานขมากรรม การถาม

อันตรายิกธรรมสำหรับศีล ๘ การแสดงลักษณะของศีล การกล่าวคำปฏิ ญาณตน การระลึกถึง

พระพุทธเจ้า และการอุทิศส่วนกุศลทั้งหมดเป็นต้นตามลำดับนี้ การกล่าวคำสัตย์ปฏิ ญาณตนนั้นต้อง

โดยคุกเข่าตลอด เพื่อแสดงความพร้อมในการรับศีลไปปฏิบัติ

ช่วงบ่ายของในวันที่ ๑๔ พระอาจารย์ซินอิ้งได้อธิบายความหมายของ “คัมภีร์ปรัชญาปารมิตาหฤทัย

สูตร” ให้กับคณะศิษย์ผู้ร่วมศึกษา พระอาจารย์กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของพระคัมภีร์ ฉบับแปล

ต่าง ๆ ผู้แปล และเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระถังซำจั๋ง (เสวียนจ้าง) กับ “คัมภีร์ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร” 

ตลอดจนความหมายของพระสูตรนี้อย่างละเอียด วิเคราะให้เห็นสุญญตากับปัญญาในพระสูตรนี้ ว่ามีความหมายโดยรวมอย่างไร มีความหมายทางจิตวิญญาณอย่างไร และมีอานิสงค์หรือ

ประโยชน์อย่างไร ซึ่งเป็นการอธิบาย “คัมภีร์ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร” ให้กับคณะศิษย์ผู้ร่วม

ศึกษาในหลากหลายแง่มุม

640-1.png

พระอาจารย์ซินอิ้งได้เน้นย้ำว่า “คัมภีร์ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร” ทุกฉบับที่ได้รับการแปลเป็น

ภาษาจีนแล้วนั้น เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย แม้แต่พระเถรานุเถระเจ้าในอดีตก็ได้ประพันธ์

คำอธิบายไว้ในทุกยุคทุกสมัย นับเป็นคัมภีร์ที่ได้รับการอธิบายมากที่สุดเล่มหนึ่ง ซึ่ง “คัมภีร์ปรัชญา

ปารมิตาหฤทัยสูตร” เพียงแค่ ๑ เล่มนี้ สามารถทำให้เข้าใจสาระสำคัญของคัมภีร์ในหมวดปรัชญา

ปารมิตาได้ทั้งหมด จึงเป็นความน่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง ที่คำเพียงไม่กี่คำสามารถรวบรวมความหมายได้

เป็นอนันต์ ในทุกประโยคของคำสอนนี้ ชี้ให้เห็นถึงความลุ่มลึกแห่งสัจธรรม “ความมีและความไม่มี

อยู่ทุกหนทุกแห่ง ไม่พึงให้ใจอยู่ในความมีและขอบเขตของการดำรงอยู่ การอาศัยอยู่ในความว่าง

เปล่าและความไม่ว่างเปล่า ก็ไม่อยู่ในความว่างเปล่าและขอบเขตแห่งความว่างเปล่านั้นเช่นนั้น” ๒ 

ประโยคนี้ คือคำสรุปของการบรรยายหฤทัยสูตรในครั้งนี้ การอธิบายของพระอาจารย์ทำให้ได้สัมผัส

กับความลึกซึ้งของคำสอนอย่างใกล้ชิด และคำสอนอันล้ำค่านี้เป็นความมหัศจรรย์ที่ทำให้คณะศิษย์

ทุกคนรู้สึกอิ่มเอมไปกับรสชาติของอาหารแห่งพระธรรมเจ้า

640.png


126 人数