ข่าวสารล่าสุด

“ภูผาสูง สายน้ำไหล” 
นิทรรศการศิลปะการเขียนพู่กันจีนและภาพวาดของศาสตราจารย์หลี่ เสียงถิง
พิธีเปิด ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว

435571.jpeg

เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนเมษายนที่ผ่านมา “ภูผาสูง สายน้ำไหล” นิทรรศการศิลปะการเขียนพู่กันจีน

และภาพวาดของศาสตราจารย์หลี่ เสียงถิง นำโดยสมาคมส่งเสริมพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมจีน ซึ่ง

ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิการกุศลเพื่อสังคมหงฮว่า และจัดโดยหอสมุดกู่ฉินจีน เดินทางสัญจรมา

เปิดนิทรรศการในมณฑลเจ้อเจียง โดยมีพิธีเปิดขึ้น ณ อาคารจื๋อจื่อถังของวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหาง

โจว การนี้พระอาจารย์จีนกวงเฉวียนมหาเถระเจ้าอาวาสวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว เป็นผู้ต้อนรับ

แขกผู้มีเกียรติจากทุกวงการสาขาอาชีพที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งมีคุณหลี่ เผิงเผิง ลูกสาวของ

ศาสตราจารย์หลี่ เสียงถิง เป็นต้น

632361.jpeg

ในพิธีเปิด แขกผู้มีเกียรติหลายท่านซึ่งมาจากแวดวงวัฒนธรรม วงการศิลปะ และวงการดนตรี 

ได้ร่วมกันนำเสนอศิลปะแขนงต่าง ๆ อย่างบูรณาการ อาทิเช่น ไทเก๊ก กลองจีน วิถีแห่งอักษรจีน 

และวิถีแห่งเครื่องหอมจีน ผ่านการขับร้องบทเพลงปักกิ่งชื่อ “หนึ่งเสียงหัวเราะจากทะเล” สาธยาย

บทประพันธ์ “อารัมกถาบทกวีหลานถิง” และบรรเลงกู่ฉินด้วยบทเพลง “สายน้ำไหล” เพื่อแสดง

ความชื่นชมยินดีกับพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะการเขียนพู่กันจีนและภาพวาดของศาสตราจารย์หลี่

เสียงถิง ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจวในครั้งนี้

659126.jpeg

ศาสตราจารย์หลี่ เสียงถิง เป็นนักบรรเลงกู่ฉินและนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงของจีน ท่านเป็น

ศาสตราจารย์ของวิทยาลัยดนตรีจงยัง เป็นศาสตราจารย์รับเชิญที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เป็น

ประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมกู่ฉินจีน และเป็นประธานสมาคมวิจัยกู่ฉินจีน นับตั้งแต่ท่านสำเร็จ

การศึกษาจากวิทยาลัยดนตรีจงยัง ในปี ค.ศ. ๑๙๖๓ ท่านก็ได้รับหน้าที่สอนหนังสือในวิทยาลัยดนตรี

จงยังนั้นเรื่อยมา จนมีลูกศิษย์ที่เคยเรียนกับท่านมากกว่า ๔๐๐ คนทั้งในและต่างประเทศ ในฐานะ

หนึ่งในนักเล่นกู่ฉินร่วมสมัยที่ทรงอิทธิพลที่สุด ศาสตราจารย์หลี่ เสียงถิง มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและ

เผยแพร่ศิลปะกู่ฉิน ในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ ท่านได้รับการจัดอันดับให้เป็น "ผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานดีเด่น" 

จากคณะมนตรีรัฐกิจ และในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ ท่านได้รับรางวัล "ตัวแทนผู้สืบทอดมรดกวัฒนธรรมที่จับ

ต้องไม่ได้แห่งชาติ (ศิลปะประเภทกู่ฉิน)" จากกระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติจีน

179159.jpeg

นิทรรศการนี้ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ภาพวาดแดนขจี สัมผัสกลอนกวีดวงใจกู่ฉิน และคิด

พินิจถึงต้นธารสาครแห่งศิลปะ โดยจัดแสดงภาพวาด การเขียนพู่กันจีน ลายมือจากจดหมายต้นฉบับ

อัลบั้มบทเพลง และผลงานอื่น ๆ ของศาสตราจารย์หลี่ เสียงถิง พร้อมกันนั้นยังได้แนะนำประวัติการ

สืบทอดสายวิชา สไตล์การวาดภาพ และประวัติศาสตร์ศิลปะของท่านศาสตราจารย์ ซึ่งสะท้อนให้

เห็นถึงความหมายที่แฝงอยู่ภายในจิตวิญญาณกับต้นกำเนิดทางวัฒนธรรมของแนวคิดทางศิลปะของ

ศาสตราจารย์หลี่ เสียงถิงได้อย่างดีเยี่ยม


113 人数