ข่าวสารล่าสุด

พิธีสมาทานรับศีล ๕ ประจำปีมะโรง ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

640.jpeg

วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา พิธีสมาทานรับศีล ๕ ประจำปีมะโรง ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว พิธีสมาทานศีลในครั้งนี้มีกำหนดระยะเวลาทั้งสิ้น ๕ วัน คณะสาธุชนกว่า ๑๓๐ กว่าท่านเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เหล่าพุทธมามกะตั้งจิตรับรักษาศีล ๕ อันวิเศษ ซึ่งมีอานิสงค์ทำให้ได้บรรลุธรรมกายอันแข็งแกร่ง เกิดปัญญาในการดำเนินชีวิต และขอพรให้ได้ตรัสรู้พระโพธิญาณในเร็ววัน

640-4.jpeg

▲เหล่าคฤหัสถ์ผู้รับศีลเข้าร่วมพิธีขมากรรมในช่วงค่ำ

640-3.jpeg

▲พระอาจารย์จีนฉางฝ่าแนะนำกฎระเบียบพุทธพิธี

640-2.jpeg

▲พระอาจารย์จีนเย่าอวี่บรรยายเรื่องศีล ๕ 

640-6.jpeg

▲เหล่าคฤหัสถ์ผู้รับศีลสวดภาวนาพระสูตร “เบญจศีลลักษณะสูตร”

เช้าตรู่ของทุกวันเวลาตี ๕ เหล่าคฤหัสถ์จะมารวมตัวกันสวมใส่เสื้อผ้าอย่างเรียบร้อย และสวมเสื้อห่ายชิงสำหรับปฏิบัติธรรม เพื่อเดินมาเข้าร่วมพิธีทำวัตรเช้าในพระวิหาร เสียงสวดมนต์สุดไพเราะดุจเสียงพรหมเทพ พระนามของพระพุทธเจ้าดังกึกก้อง การสวดมนต์ไหว้พระของทุกคน คือ การเริ่มต้นวันใหม่ที่งดงาม

ในทุกวันหลังอาหารเย็นซึ่งถือกันว่าเป็นยา วัดหลิงหยิ่นซื่อจัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านทำพิธีขอขมากรรมร่วมกัน เนื่องจากว่าการขอขมากรรมจะทำให้ทุกท่านได้สำนึกในบาปและอกุศลกรรมที่ได้เคยทำไว้ในอดีตอย่างใจจริง และขอพรให้พระรัตนตรัยคุ้มครองรักษาทั้งทางกายและใจให้ผ่องใส สลายเคราะห์กรรม เจริญกุศลให้เพิ่มพูล

ผู้ศึกษาความเป็นพุทธะ เมื่อได้รับไตรสรณคมน์แล้ว ต้องเริ่มต้นรักษาศีล ๕ เพราะศีล ๕ มีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ “อุบาสกเบญจศีลลักษณะสูตร” กล่าวว่า “หากมีกุลบุตรเหล่าใดสมาทานศีลแล้วไม่กระทำผิดเลย กุลบุตรผู้นั้นจักได้ตรัสรู้พุทธมรรคอย่างแน่นอน”

640-5.jpeg

บ่ายของวันที่ ๔ เดือนพฤษภาคม อาราธนาพระอาจารย์จีนจื้อกวง พระอาจารย์จีนเจี้ยฝ่า พระอาจารย์จีนหุ่ยฉวนมาเป็นตัวแทนพระรัตนตรัยมอบศีล ๕ ให้กับคณะศิษย์ พิธีนี้สง่างามสมเกียรติอย่างยิ่ง มีผู้รับศีลยืนเข้าแถวหันหน้าเข้าหากันเป็นระเบียบ ณ เบื้องหน้าพระรัตนตรัย และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนอย่างสุดแรงว่า “ตั้งแต่นี้ต่อไป จักขอตั้งปณิธาน แม้ชีวิตจะหาไม่ ก็จักไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่กล่าวคำเท็จ และไม่ดื่มสุราเมรัย" 

640-1.jpeg

นับเป็นเวลานับพันปีแล้วที่ศีลและพระวินัยได้รับการสืบทอดเป็นภารกิจหลักมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ในบรรดาศีลและพระวินัยที่พระศาสดาบัญญัติไว้ ศีล ๕ ถือว่าเป็นพื้นฐานของศีลทั้งหมด ผู้ที่รักษาศีล ๕ ได้ ก็จะไม่ทำร้ายทำลายสรรพสัตว์ให้เดือดเนื้อร้อนใจ มีความประพฤติเรียบร้อยบริสุทธิ์ผ่องใส ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตหลอกลวงใคร ทำอะไรก็ตั้งใจจริง ดำรงตนอยู่ในระเบียบ ไม่หลง ไม่ลืม ไม่ทำผิดผลาด เพราะการรักษาศีลนี้ ทำให้จิตใจสงบ มีเหตุมีผล มีความสุขปลาบปลื้มใจ ไม่มีความทุกข์ใด ๆ  


104 人数