ข่าวสารล่าสุด

งานชาฤดูใบไม้ผลิแห่งเมฆวันประจำปีมะโรง ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว

640.jpeg

ในช่วงเย็นของวันที่ ๑๐ - ๑๒ เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา งานชาฤดูใบไม้ผลิแห่งเมฆวันซึ่งเป็น

งานประจำปีก็เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มเย็นของกลิ่นชาและแสง

จันทร์ แขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายสาขาอาชี พผู้มีใจรักในชาทุกท่าน ตลอดจนเหล่าฆราวาสผู้

ปกป้องพระธรรมทุกท่าน ต่างมาชุมนุมพร้อมกันหน้าพระอุ โบสถมหาวีรรัตนวิหารของวัดหลิงหยิ่นซื่อ 

เพื่อเข้าร่วมการสนทนาภาษาเซ็น วิถีชา และเทศกาลดนตรี

640-2.jpeg

เซ็นและชาเป็นสิ่งส่งเสริมซึ่งกันและกันมาโดยตลอดในวั ฒนธรรมและประเพณีของจีน กล่าวคือ 

เซ็นมอบความหมายอันแยบยลและลึกซึ้งให้กับชา ส่วนชาก็มอบรสนิยมซึ่งแฝงไปด้วยความงดงาม

แห่งชีวิตให้กับเซน ชาเป็นแก่นสารของธรรมชาติ และเซ็นเป็นบทสนทนาของจิตวิญญาณ เซ็นและชา

จึงมีรสชาติเดียวกันซึ่งเป็นการประสานความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างจิตใจกับวัตถุ และระหว่างจิตใจ

กับจิตใจ มันสะท้อนให้เห็นถึง “ความสามัคคี ความงดงาม ความสดใส ความเที่ยงตรง ความเป็น

มงคล ความสงบสุข และความเป็นอิสระ” ซึ่งเป็นศิลปะการดำเนินชีวิตที่พวกเราทุกคนร่วมกันตามหา 

ทางวัดหลิงหยิ่นซื่อเริ่มจัดงานชาเมฆวันเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๗ โดยใช้ รูปแบบนี้เพื่อส่งเสริม

และเผยแพร่ความเมตตากับปัญญาของพุทธธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเรื่อยมา

640-1.jpeg

สำหรับงานชาในฤดูใบไม้ผลิของปีนี้ พระธรรมาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อ “การมีเมตตากรุณา การให้อภัย และการสำนึกรู้บุญคุณ” พระธรรมาจารย์จงเว่ยได้เริ่มอธิบายจาก

ความหมายของคำว่า “เมตตากับกรุณา” แล้วเชื่ อมโยงให้เข้ากับ “หลักการเข้า ๒ ประพฤติ ๔” ของ

พระโพธิธรรม (ตั๊กม้อ) อันเป็นการผสมผสานจิตวิญญาณในการสร้างความสุขและการลดความทุกข์

ให้เข้ากับความต้องการของสังคมสมัยใหม่ ซึ่งมีความสัมพันธ์ กันอย่างใกล้ชิ ด และยังได้อธิบายวิธีการ

ปฏิบัติให้มีความเมตตากรุณาในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ทุกคนได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

พระธรรมาจารย์ติ้งผิงได้เมตตาอธิบายเกี่ยวกับการให้อภัยต่อสิ่งต่าง ๆ ต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจ

ผู้อื่น แล้วนำไปสู่การปฏิบัติดีต่อทุกสิ่ง พร้อมนำความหมายของคำว่าให้อภัยมาสร้างสัมพันธ์ ที่ดี ทำให้

เกิดความสมานฉันท์จากภายในในระหว่างบุคคล เพื่อพัฒนาและยกระดับจิตวิญญาณให้เติบโต และ

ในท้ายที่สุดคือการอุทิศเพื่อการตรัสรู้อย่างสมบูรณ์ในพระโพธิญาณ

พระธรรมาจารย์เหนิงจิ้งได้นำคำสอนของพุทธศาสนาซึ่งมี “พระคุณ ๔” เป็นโครงสร้าง มาเน้น

ย้ำว่า สรรพสัตว์ ทั้งหมดควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อั นเท่าเทียมกัน ซึ่งท่านได้อธิ บายอย่าง

ละเอียดเกี่ยวกับว่า ทำไมเราต้องตอบแทนพระคุณของบิดามารดา พระคุณของสรรพสัตว์ พระคุณ

ของประเทศชาติ พระคุณของพระรัตนตรัย และเราจะมีวิธีการตอบแทนพระคุณเหล่านั้นได้อย่างไร


87 人数