ข่าวสารล่าสุด

งานสมโภชพระศากยมุนีพุทธเจ้าประสูติ วันที่ ๘ เดือน ๔
พิธี ประชุมธรรมสรงน้ำพระ ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว

640.jpeg

วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ตรงกับวันที่ ๘ เดือน ๔ ปีมะโรง ตามปฏิทินจันทรคติจีน 

เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระศากยมุนีพุทธเจ้า วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว จึงได้ประกอบพิธี

ประชุมธรรมสรงน้ำพระ เนื่องในวั นพุทธประสูติประจำปีมะโรงในช่วงเวลาเช้าตรู่ ด้วยอานิสงส์

ทั้งหลายเหล่านี้ จงเป็นพลวปัจจัยให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง พระสัทธรรมจงดำรงอยู่นาน สรรพ

สัตว์ในธรรมธาตุห่างไกลจากกิเลสธุลีอันเป็นมลทินตลอดนิรันดร์ และได้บรรลุธรรมกายบริสุทธิ์โดย

ฉับพลันทั่วกันเถิด

640-1.jpeg

ช่วงเช้าตรู่ เวลาตี ๔.๔๕ นาที คณะสงฆ์ของวัดหลิงหยิ่นซื่อมาประชุมพร้อมกัน ครองจีวรและ

ถือผ้านิสีทนะเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ เมื่อได้ยินเสียงกังสดาลแล้ว จึงกราบ

พระ ๓ ครั้งโดยพร้อมเพียงกัน และร่วมกันสวดพุทธนามว่า “หนา หมอ เปิ่น ซือ ซื่อ เจีย หมอ หนี 

ฝอ” (ขอนอบน้อมแด่พระบรมครูศากยมุนีพุทธเจ้า) เพื่อประกอบพิธีอัญเชิญพระรูปของเจ้าชาย

สิทธั ตถราชกุมารจากห้องรับแขกสู่พระอุโบสถมหาวีรรัตนวิหาร โดยมีพระมหาเถระกวงเฉวียน เจ้า

อาวาสวัดหลิงหยิ่นซื่อ พร้อมคณะสาธุชนให้การต้อนรับ และประดิษฐานพระรูปของพระกุมารลงบน

อ่างทองคำ ๙ มังกร ซึ่งมีน้ำหอมบรรจุอยู่เต็มอ่าง

640-3.jpeg

ภายในพระอุโบสถมหาวีรรัตนวิหารมีเสียงสวดภาวนาพระนามของพระพุทธเจ้า เสียงเหล่านั้น

เหมือนเสียงของพระพรหมที่ดังกังวานและชัดเจน เหล่าพุทธบริษัท ๔ มีใจสามัคคีร่วมกันระลึกถึง

พระบรมครูศากยมุนีพุทธเจ้า ซึ่งทรงเสด็จลงมาสู่สหาโลกธาตุแห่งนี้แล้วด้วยพระมหาเมตตาธิคุณ ทุกคนจึงตั้งใจสวดพระนามว่า “หนา หมอ เปิ่น ซือ ซื่อ เจีย หมอ หนี ฝอ” (ขอนอบน้อมแด่พระบรมครู

ศากยมุนีพุทธเจ้า) พระมหาเถระกวงเฉวียนนำกระบวยตักน้ำหอมสรงน้ำพระสุวรรณรูปของพระกุ มาร

๓ ครั้ง แล้วจึงให้ทุกคนเข้าแถวเตรียมสรงน้ำพระตามลำดับ เพื่อร่วมกันขอพรให้ประเทศชาติ

เจริญรุ่งเรือง พระสัทธรรมจงดำรงอยู่นาน ให้โลกบังเกิดสันติภาพ และให้ประชาชนบังเกิดสันติสุข

640-2.jpeg

อ้างอิงตามหลักฐานในคัมภีร์ทางพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงประสูติในสมัยอินเดียโบราณ 

ครั้งนั้นเกิดแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ไปทั่วฟ้ ารอบโลก ฝนดอกไม้ตกลงมาสู่แผ่นดินจนดาษดื่น ลมหอมพัด

พามาจากทิศทั้ง ๔ พญามังกร ๙ ตัวพ่ นน้ำสรง ชำระล้างพระวรกายของพระกุมารจนสะอาดหมดจด 

เทวดาทั้งหมดบรรเลงดนตรีถวาย เพื่อเฉลิมฉลองสมโภชการประสูติแห่งพระกุมาร

640-6.jpeg

เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ชาวพุทธจึงจัดงานสมโภชพระพุทธ

ประสูติอันเป็นวาระดิถีมงคลนี้สืบเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับชาวพุทธจีน กำหนดให้วันที่ ๘ เดือน 

๔ ตามปฏิทินจันทรคติจีนของทุกปี เป็นวันสรงน้ำพระ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่พระพุทธเจ้า

ทรงประสูติเป็นครั้งแรก


87 人数