ข่าวสารล่าสุด

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปของวัดหลิงอิ่นสื้อ

เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม ค.ศ.2015 หรือปฏิทินจีนวันที่ 8 เดือน 4

เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระพุทธเจ้า ซึ่งยังเรียกว่าเทศกาลสรงน้ำพระพุทธรูป ดังนั้น ทางวัดหลิงอิ่นสื้อจึงมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ เพื่อรำลึกถึงการประสูติที่ยิ่งใหญ่ของท่านพระบรมศาสดาศากยมุนี

ตั้งแต่เช้าตรู่ พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้นำคณะสงฆ์ร่วมกันอัญเชิญพระพุทธรูปชุบทองขององค์เจ้าชายสิทธารถมายังพระมหาอุโบสถ แล้วประดิษฐานในอ่างเก้ามังกรที่ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามที่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว ท่ามกลางการภาวนาและเสียงบรรเลงทางพระพุทธศาสนา จตุบริษัทได้พนมมือขับร้องสรรเสริญพระพุทธคุณ ที่ท่านพระบรมมหาศาสดาได้จุติมายังโลกมนุษย์เพื่อโปรดเวไนยสัตว์ทั้งปวง พระอาจารย์กวงฉวนจงนำน้ำนหานปนะซึ่งโรยด้วยดอกไม้สดห้าสีสรงพระวรกายของพระพุทธรูปเจ้าชายสิทธารถ จากนั้นบรรดาคณะสงฆ์ทั้งหลาย และพุทธสาวก ฆราวาส ได้ทยอยกัน นำน้ำพระพุทธมนต์เก้ามังกรสรงน้ำพระพุทธรูปตามลำดับ พร้อมทั้งร่วมกันภาวนาสรรเสริญมหาเมตตาของพระพุทธองค์ที่ทรงนำความสุขความเจริญ ขจัดปัดเป่าเภทภัยต่างๆนาๆ ให้แก่สังคมมนุษย์ ทรงช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ประสพแต่ความสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้ากัน

 

1800 人数