ข่าวสารล่าสุด

พระอาจารย์กวงฉวน กล่าวคำปราศรัย ใน
พิธีก่อตั้งสมาคมพระพุทธศาสนาเขตเจียงกั้น นครหางโจว ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 2015 , พิธีก่อตั้งสมาคมพระพุทธศาสนาเขตเจียงกั้น แห่งนครหางโจว อย่างเป็นทางการ ได้มีขึ้น ณ วัดหลงจวีสื้อ โดยพระอาจารย์เนี่ยนหย่ง ได้รับคัดเลือกเป็นนายกสมาคมท่านแรก ผู้หลักผู้ใหญ่จาก กองกิจการศาสนาชุมชนแห่งนครหางโจว เจ้าหน้าที่รัฐบาลเขตเจียงกั้น และหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจตุบริษัทฯเขตเจียงกั้นเข้าร่วมงานราวร้อยกว่าคน พระอาจารย์กวงฉวน ในฐานะที่เป็นนายก สมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว ได้ขึ้นกล่าวปราศรัยแสดงความยินดี พระอาจารย์กวงฉวนได้ฝากความหวังสี่ประการต่อสมาคมพระพุทธศาสนาเขตเจียงกั้นไว้ว่า ข้อ ๑. พึงเสริมสร้างจิตสำนึกทางด้านกกหมาย บริหารสมาคมฯให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ข้อ ๒. เสริมสร้างโครงสร้างการบริหารของสมาคมฯ เพื่อทำหน้าที่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมต่อที่มีบทบาทสำคัญ ข้อ ๓. พัฒนาปรับปรุงระบบของสมาคมฯให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ข้อ ๔. เสริมสร้างการพัฒนาด้านบุคลากร เพื่อสามารถาก้าวหน้าต่อไปอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

สมาคมพระพุทธศาสนาเขตเจียงกั้น เป็นสมาคมพุทธฯในระดับเขตแห่งนครหางโจว ที่ก่อตั้งขึ้นหลังจากการก่อตั้งสมาคมพุทธฯเขตซีหูฯ และ สมาคมพุทธเขตปินเจียงฯ การก่อตั้งสมาคมพุทธฯเขตเจียงกั้น ได้เป็นสัญญาลักษณ์แสดงให้เห็นว่ากิจการพุทธศาสนาในพื้นที่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของนครหางโจว ได้พัฒนาอย่างมีระบบ แบบแผน และถูกต้องตามทำนองคลองธรรมเพื่อก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง


ผู้ใหญ่เขตเจียงกั้นได้อ่านหนังสืออนุมัติก่อตั้งสมาคมพุทธฯ

ผู้ใหญ่เขตเจียงกั้นประกาศรายนามผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ

พิธีมอบป้ายสมาคมฯ

พระอาจารย์กวงฉวน นายกสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว กล่าวปราศรัย

ตัวแทนจากทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีก่อตั้งสมาคมฯอย่างเป็นทางการ

ผู้เข้าร่วพิธีถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

1643 人数