ข่าวสารล่าสุด

นักศึกษาวิทยาลัยนักธุรกิจแห่งเมืองหางโจวกับประสพการณ์สัมผัสวัฒนธรรมเซน เบิกเนตรที่สาม

วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เวลา๐๙.๓๐น.พระอาจารย์กวงฉวนเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ

ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาของวิทยาลัยนักธุรกิจแห่งเมืองหางโจวอันเป็นสถาบันศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยชิงฮว๋าเกี่ยวกับวัฒนธรรมเซนอย่างมีชีวิตชีวาออกรสพร้อมทั้งได้บรรยายถึงวิธีการเบิกเนตรที่สามเพื่อมองโลกใบนี้

พระอาจารย์กวงฉวนได้ใช้เรื่องราวและปริศนาธรรมแห่งเซนอาทิเช่นเรื่องตัดแขนแสวงธรรมเรื่องดื่มชาไปไปด้วยวิธีเรียบง่ายเรื่อยๆเข้ากับเหตุการณ์ชักแม่น้ำทั้งห้าโดยได้กล่าวถึงสรรพสัตว์ในโลกนี้ล้วนเป็นพุทธะแต่ถูกอวิชชาถูกกกิเลสบดบังแก่นแท้ที่เป็นพุทธะดังนั้นพึงทำใจให้สงบบริสุทธิ์มองดูสรรพสิ่งมองเอกภพมองปัญหาด้วยเนตรที่สามก็สามารถเข้าใจทะลุปรุโปร่ง จิตใจเสมือนกระจกใส

ท้ายสุดพระอาจารย์กวงฉวนหวังว่าทุกคนพึงชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ทุกๆวันมีความยืดหยุ่นสามารถปล่อยวางได้จงนำเอาภูมิปัญญาอันมีมนต์ขลังอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของเซนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการบริหารธุรกิจต้องรู้จักฝึกฝนให้มีหัวใจที่สำนึกบุญคุณต่อพนักงานทุกๆคนถ้าปฏิบัติเช่นนี้ได้โลกภายนอกและโลกภายในจิตใจจะเปี่ยมไปด้วยความสมานฉันท์ความสงบสุขงานประจำวันและการดำรงชีวิตประจำวันย่อมอุดมไปด้วยภูมิปัญญาและความสมบูรณ์พูนสุขมากยิ่งขึ้น

1444 人数