ข่าวสารล่าสุด

ศาสตราจารย์จูชิงสือนักวิชาการสภาวิทยาศาสตร์จีนได้รับเชิญมาสนทนาในหัวข้อเรื่องวิทยาศาสตร์กับพระพุทธศาสนาณ วิทาลัยหวินหลินซูเวี่ยน

อซักถามระหว่างผู้กล่าวสนทนากับผู้ฟังนค.ศ.2015วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจวร่วมกับเวบไซต์Tencentแห่งเจ๋อเจียงและวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจวจัดให้มีฟอรั่มวัฒนธรรมแห่งวิทยาลัยหวินหลินซูเวี่ยนณห้องประชุมใหญ่ของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจวในการนี้ศาสตราจารย์จูชิงสือนักวิชาการจากสภาวิทยาศาสตร์จีนได้รับเชิญมาสนทนาหัวข้อเรื่อง“จุดนัดพบระหว่างวิทยาศาสตร์และพระพุทธศาสนา—ใช้วิทยาการเทคโนโลยีอันทันสมัยศึกษาพระสูตรของพระพุทธศาสนา”ได้สนทนาถึงวิทยาศาสตร์และพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง

ท่านศาสตราจารย์จูชิงสือได้ยกตัวอย่างข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากโดยมีความเห็นว่าจากผลการวิจัยของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มีความใกล้เคียงอย่างมากกับสภาวะของ”ปัญจขันธ์ล้วนเป็นสุญญตา”ที่ระบุใน“หฤทัยสูตร”ตัวเลขการทดลองการอนุมานสรุปล้วนมีความคล้ายคลึงกันอย่างแยบคายกับหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งการปราศรัยดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมฟอรั่มที่นั่งในห้องประชุมมีพระภิกขุจากวิทยาลัยพระพุทธศาสนาหางนครหางโจวและฆราวาสอีกทั้งพุทธศาสนิกชนจากที่ต่างๆราว400คนเศษเข้านั่งจนเต็มไปหมดการสัมนาครั้งนี้มีพระอาจารย์หุ้ยกวนจากวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจวเป็นผู้ดำเนินการ

มร.ฝู้เจี้ยนเฟิงCEOเวปไซต์tencentแห่งเจ๋อเจียงเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายตอบข้
อซักถามระหว่างผู้กล่าวสนทนากับผู้ฟัง

สภาพในที่ประชุม

พระภิกขุได้ซักถามสดๆในที่ประชุม

ผู้ฟังซักถามในที่ประชุม

1666 人数