ข่าวสารล่าสุด

เจริญรอยตามคำสอนของพระบรมศาสดาที่มีความเมตตากรุณาปราณีสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนเกิดมาเท่าเทียมเสมอภาคกันปลดปล่อยเวไนยสัตว์ให้พ้นจากบ่วงทุกข์...พิธีปล่อยปลาที่จัดขึ้นโดยวัดหลิงอิ่นสื้อ

เมื่อวันที่15มิถุนายนค.ศ.2515วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจวได้มีพิธีปล่อยปลาขนานใหญ่ที่ท่าเรือหยวนผู่ โดยมีพระอาจารย์จี้หวิน ผู้มีอายุ 92 ปีเป็นประธานพิธีฯ มีพระภิกขุและฆราวาส

ที่เข้าร่วมพิธีกว่าร้อยคนทำการปล่อยปลาและสัตว์น้ำต่างๆหลายหมื่นชีวิตพร้อมใจกันเจริญรอยตามคำสอนของพระบรมศาสดาที่มีความเมตตากรุณาปราณีสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนเกิดมาเท่าเทียมเสมอภาคกัน

ปลดปล่อยเวไนยสัตว์ให้พ้นจากบ่วงทุกข์ตามแนวทางที่พระตถาคตได้แสดงไว้

กิจกรรมปล่อยปลาปล่อยชีวิตสัตว์นั้นมีพื้นฐานมากจากหลักของเหตุปัจจัยและผลวิบากรวมทั้งจิตวิญญาณของพระพุทธศาสนาที่โปรดสรรพสัตว์การปล่อยปลาปล่อยชีวิตสัตว์ต่างๆก็เพื่อเตือนสติให้มนุษย์ทั้งหลายจงตระหนักในเรื่องรักและทะนุถนอมชีวิตของสัตว์โลกเพื่อยับยั้งยุติการเข่นฆ่าชีวิตสัตว์ต่างๆนาๆอย่างสิ้นเชิงส่งเสริมความสมดุลในระบบนิเวศน์และจิตใจมนุษย์ที่กอร์ปด้วยความเมตตากรุณารวมทั้งมีความหมายอย่างยิ่งยวดในด้า

1702 人数