ข่าวสารล่าสุด

ลูกศิษย์ที่ได้รับไตรสรณคมน์ชุดแรกกลับมาที่วัดใหม่พร้อมร่วมพิธีรับศีลแปดจนสำเร็จบริบูรณ์

เมื่อวันที่3–5กรกฎาคมค.ศ.2015ทางวัดหลิงอิ่นสื้อได้มีกิจกรรมเรื่องลูกศิษย์ที่ได้รับไตรสรณคมน์ชุดแรกกลับมาที่วัดใหม่พร้อมร่วมพิธีรับศีลแปดซึ่งถือว่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในระวัติศาสตร์พุทธศาสนาในยุคปัจจุบันของจีนมีลูกศิษย์ที่ได้รับไตรสรณคมน์50กว่าท่านมาร่วมกิจกรรมซึ่งมีระยะเวลา3วันตลอดระยะเวลาดังกล่าวห้ามมิให้ใช้อุปกรณ์สื่อสารสมัยใหม่อาทิเช่นโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์บันเทิงใดๆจุดประสงค์เพื่อทุกท่านปล่อยวางจากเหตุปัจจัยภายนอกทั้งปวง  ได้สัมผัสความปลีกวิเวกความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงของผู้แสวงหาธรรม

ในช่วงเวลาสามวันนี้ภายใต้การชี้นำของพระอาจารย์ลูกศิษย์ที่ได้รับไตรสรณคมน์ได้เรียนรู้อย่างจริงจังเกี่ยวกับพิธีการและระเบียบวินัยการทานอาหารที่หอฉันการเจริญพุทธมนต์และการถือศีลได้ร่วมกับพระทีวัดปฏิบัติวัตรเช้าวัตรเย็นทุกวันมีโอกาสสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันอันแท้จริงของพระสงฆ์ผู้ออกบวชในวัดวาอาราม จากการที่ได้ออกไปเนินเขาร่วมกันปลูกผัก การภาวนาพระสูตรต่างๆการคัดลายมือพระสูตรได้มีโอกาสเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับพุทธเกษตรในสมัยโบราณที่มีคำสอนว่าถ้าวันไหนไม่ออกไปปลูกพืชผักวันนั้นก็จะไม่ฉันอาหารรวมทั้งความหมายอันแท้จริงของพระพุทธศาสนา 

ช่วงเช้าของวันที่5กรกฎาคมค.ศ.2015พระอาจารย์กวงฉวนเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อได้แสดงเทศนาธรรมแก่ลูกศิษย์ที่ได้รับไตรสรณคมน์ที่ห้องเทศนาธรรมในหัวข้อมรรคแปด –สัมมาศรัทธาของพระพุทธศาสนาให้กำลังใจทุกคนจงมุ่งมั่นในการแสวงหาธรรมะวิริยะอุตสาหะร่วมใจร่วมปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพรียงกันยังความประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นพยายามเสริมสร้างสันติสุขให้แก่สังคมโดยรวมและเป็นเกียรติภูมิของวงการพุทธศาสนาสุดท้ายท่านเจ้าอาวาสได้ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกับลูกศิษย์และพระอาจารย์ทุกท่านพร้อมทั้งอวยพรให้ทุกท่านได้ประสพผลสำเร็จบนเส้นทางของการแสวงธรรมและสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ในที่สุด

เรียนรู้การทานอาหารในหอฉัน

\

เรียนรู้การสวมใส่ชุดไห่ชิง(ชุดสำหรับฆราวาส)

 

 

คัดลายมือพระสูตร

 

 

ท่านเจ้าอาวาสแสดงเทศนาธรรม    

ลูกศิษย์ตั้งใจฟังเจ้าอาวาสแสดงธรรม

 

 

ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก

2098 人数