ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อจัดพิธีลงนามในสัญญาก่อตั้งทีมหมากรุกแห่งมณฑลเจ๋อเจียง

เมื่อวันที่๒๖กันยายนนี้ศูนย์กลางบริหารการกีฬาอันไม่ใช่กีฬาโอลิมปิกแห่งมณฑลเจ๋อเจียงและ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว ได้ร่วมกันลงนามในสัญญาก่อตั้งทีมหมากรุกแห่งมณฑลเจ๋อเจียงขึ้นณศูนย์หมากรุกแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อทั้งนี้“ทีมหมากรุกอันไม่ใช่กีฬาโอลิมปิก”ได้เปลี่ยนชื่อเป็น“ทีมหมากรุกเซนหวินหลินแห่งมณฑลเจ๋อเจียง”อย่างเป็นทางการ

มร.หวังหยู่หนันนายกสมาคมหมากรุกแห่งประเทศจีน มร. ซุนกวงหมิง เลขาธิการพรรคฯ กองการกีฬาแห่งมณฑลเจ๋อเจียงมร.เหมาจาวผิงผู้อำนวยการศูนย์กลางบริหารการกีฬาอันไม่ใช่กีฬาโอลิมปิกแห่งมณฑลเจ๋อเจียงมร.หม่าเสี่ยวชุนนักกีฬาหมากรุกทีมชาติจีนที่ชนะเลิศจากการแข่งขันระหว่างประเทศครั้งที่ ๑ มร.เฉินหย่ง เลขาธิการสมาคมหมากรุกแห่งมณฑลเจ๋อจึยง รวมทั้งผู้บริหารโค้ชฝึกอบรมจากศูนย์กิจกรรมสังคมจากแต่ละท้องถิ่นในนครหางโจวที่สังกัด หอสมุดหวินหลินแห่งวัดหลิงอิ่นสื้ออีกทั้งสื่อมวลชนต่างๆในมณฑลเจ๋อเจียงและเยาวชนผู้เล่นหมากรุกร้อยกว่าคน ได้มาร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีพระอาจารย์หุ้ยเฉิงเป็นประธานพิธีลงนาม

ตั้งแต่โบราณกาลเป็นต้นมาพุทธศาสนากับหมากรุกมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นลึก หมากรุกได้เป็นสักขีพยานในด้านพระพุทธศาสนาที่พัฒนามาเป็นแนวทางเอกลักษณ์ของจีนและก็เป็นเครื่องมือในการประลองสติปัญญาอันเฉียบแหลมของบรรดาพระเถระผู้ใหญ่เป็นจำนวนมากพระภิกขุได้อาศัยหมากรุกเพื่อศึกษาความหมายอันลึกซึ้งของศาสนาพุทธและใช้เป็นเครื่องมือในการเทศนาธรรมอย่างหนึ่งซึ่งมีตัวอย่างมากมายจนนับครั้งไม่ถ้วน

วัดหลิงอิ่นสื้อได้ช่วยส่งเสริมให้ตระหนักในวัฒนธรรมหมากรุกพร้อมทั้งให้การสนับสนุนพัฒนาบุคคลกรด้านนี้ซึ่งมีส่วนในการช่วยเหลือส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมโบราณอีกด้วย


พระอาจารย์ขั้วเหริ่นผู้ดูแลวัดหลิงอิ่นสื้อกัม
ร.เหมาจาวผิงผู้อำนวยการศูนย์กลางบริห
ารการกีฬาอันไม่ใช่กีฬาโอลิมปิกเป็นตัวแท
นของสองฝ่ายร่วมกันลงนามในสัญญาฯ


มร.หวังหยู่หนันนายกสมาคมหมากรุกแห่งประเทศจีนกล่าวปราศรัย


มร.ซุนกวงหมิงผู้อำนวยการกองกีฬาแห่งมณฑลเจ๋อเจีย
งและนายกสมาคมหมากรุกแห่งมณฑลเจ๋อเจียงได้ประ
กาศเปลี่ยนชื่อของทีมหมากรุกอันไม่ใช่กีฬาโอลิมปิกแห่ง
มณฑลเจ๋อเจียง


พระอาจารย์ขั้วเหริ่นผู้ดูแลวัดหลิงอิ่นสื้อกล่าวปราศรัย


วัดหลิงอิ่สสื้อได้มอบคัดลายมือพู่กันจีนของท่านเจ้าอ
าวาสกวงฉวนให้แก่ทีมหมากรุกห่งมณฑลเจ๋อเจียง


พนะอาจารย์หุ้ยเฉิง ดำเนินพิธีฯ


ภาพเหตุการณ์ในพิธีฯ


มร.หม่าเสี่ยวชุนหัวหน้าโค้ชทีมหมากรุกเซนหวินหลินแห่งมณฑลเจ๋อเจียง


การส่งเสริมวัฒนธรรมพึงเริ่มตั้งแต่ยังเด็กเยาว
ชนร้อยกว่าคนกำลังเล่นหมากรุกกันในงานพิธีฯ

 

1645 人数