ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

พระมหาอุโบสถ

 

3208 人数