ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

พระมหาอุโบสถ

 

4547 人数