ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ผนังภาพ

 

638 人数