ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ผนังภาพ

 

995 人数