ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ผนังภาพ

 

714 人数