ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ผนังภาพ

 

1178 人数