ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ผนังภาพ

 

610 人数