ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ผนังภาพ

 

1363 人数