ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ผนังภาพ

 

2038 人数