ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ผนังภาพ

 

897 人数