ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ผนังภาพ

 

450 人数