ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ผนังภาพ

 

863 人数