ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ผนังภาพ

 

1812 人数