ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ผนังภาพ

 

771 人数