ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ผนังภาพ

 

917 人数