ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ผนังภาพ

 

668 人数