ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ผนังภาพ

 

805 人数