ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ผนังภาพ

 

1068 人数