ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ผนังภาพ

 

560 人数