ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอรับแขก

 

1019 人数