ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอรับแขก

 

438 人数