ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอรับแขก

 

1123 人数