ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอรับแขก

 

548 人数