ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอรับแขก

 

870 人数