ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอรับแขก

 

1999 人数