ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอรับแขก

 

945 人数