ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอรับแขก

 

687 人数