ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอรับแขก

 

1305 人数