ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอรับแขก

 

1789 人数