ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ตำหนักพระจี้กง

 

1121 人数