ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ตำหนักพระจี้กง

 

847 人数