ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ตำหนักพระจี้กง

 

707 人数