ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ตำหนักพระจี้กง

 

965 人数