ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ตำหนักพระจี้กง

 

1016 人数