ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ตำหนักกาลามะ

 

651 人数