ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ตำหนักกาลามะ

 

873 人数