ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ตำหนักกาลามะ

 

550 人数