ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ตำหนักกาลามะ

 

707 人数