ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ตำหนักกาลามะ

 

599 人数