ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ห้องสมุดหวินหลิน

 

814 人数