ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ห้องสมุดหวินหลิน

 

680 人数