ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ห้องสมุดหวินหลิน

 

655 人数