ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ห้องสมุดหวินหลิน

 

626 人数