ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ห้องสมุดหวินหลิน

 

2045 人数