ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอแสดงธรรม

 

 

1885 人数