ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอแสดงธรรม

 

 

1102 人数