ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอแสดงธรรม

 

 

914 人数