ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอแสดงธรรม

 

 

960 人数