ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอแสดงธรรม

 

 

722 人数