ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ศิลาจารึกหลวง

 

638 人数