ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ศิลาจารึกหลวง

 

1337 人数