ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ศิลาจารึกหลวง

 

2035 人数