ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ศิลาจารึกหลวง

 

561 人数