ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ศิลาจารึกหลวง

 

835 人数