ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

พระมหาอุโบสถ

 

3666 人数