ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

พระมหาอุโบสถ

 

3435 人数