ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

พระมหาอุโบสถ

 

3807 人数