ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ตำหนักห้าร้อยอรหันต์

2831 人数