ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอกลองและหอระฆัง

2185 人数