ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอกลองและหอระฆัง

746 人数