ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอกลองและหอระฆัง

600 人数