ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอกลองและหอระฆัง

923 人数