ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอกลองและหอระฆัง

1941 人数