ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอกลองและหอระฆัง

975 人数