ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอกลองและหอระฆัง

1145 人数