ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอกลองและหอระฆัง

640 人数