ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอกลองและหอระฆัง

1464 人数