ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอกลองและหอระฆัง

672 人数