ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอกลองและหอระฆัง

813 人数