ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอกลองและหอระฆัง

1073 人数