ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอกลองและหอระฆัง

1274 人数