ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอกลองและหอระฆัง

861 人数