ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอกลองและหอระฆัง

483 人数