ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

หอกลองและหอระฆัง

698 人数