ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ห้องพักเจ้าอาวาส

 

779 人数