ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ห้องพักเจ้าอาวาส

 

442 人数