ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ห้องพักเจ้าอาวาส

 

879 人数