ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ห้องพักเจ้าอาวาส

 

963 人数