ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ห้องพักเจ้าอาวาส

 

709 人数