ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

เจดีย์หินคู่

 

 

3135 人数