ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

เจดีย์หินคู่

 

 

4889 人数