ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

เจดีย์หินคู่

 

 

3500 人数