ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

เจดีย์หินคู่

 

 

6573 人数