ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

เสาคู่ศิลาพระสูตร

 

4337 人数