ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

สถูปเจดีย์หลี่กง

 

720 人数