ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

สถูปเจดีย์หลี่กง

 

874 人数