ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

สถูปเจดีย์หลี่กง

 

789 人数