ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

สถูปเจดีย์หลี่กง

 

1233 人数