ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

สถูปเจดีย์หลี่กง

 

688 人数