ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ตำหนักห้าร้อยอรหันต์

2929 人数