ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

ตำหนักห้าร้อยอรหันต์

5460 人数