ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

เจดีย์หินคู่

 

 

1773 人数