ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

เสาคู่ศิลาพระสูตร

 

3569 人数