ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

เสาคู่ศิลาพระสูตร

 

6158 人数