ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

เสาคู่ศิลาพระสูตร

 

4032 人数