ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

เสาคู่ศิลาพระสูตร

 

1865 人数